Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Latvijas normatīvie akti

LR likums „Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret terorismu finansēšanu”

LR likums „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums”

LR likums „Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss”(Spēkā līdz 01.01.2020)

LR likums „Kredītiestāžu likums”

LR likums „Krimināllikums”

LR likums „Kriminālprocesa likums”

LR likums „Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums”

LR likums „Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”

LR likums „Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums”

Noteikumi Nr. 674 „Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" (Spēkā no 01.05.2018 līdz 29.06.2019)

Noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" (Spēkā no 01.07.2019)

Noteikumi Nr. 1092 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas sniedz informāciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam”

Noteikumi Nr. 233 „Finanšu sektora attīstības padomes nolikums”

Noteikumi Nr. 431 „Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, un kārtība, kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm”

Noteikumi Nr. 138 „Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuras sastādījušas to personu sarakstus, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masu iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā”

Noteikumi Nr. 468 „Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība”

Noteikumi Nr. 419 „Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu”

MK rīkojums Nr. 390 „Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu”

MK rīkojums Nr. 137 "Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu"

Noteikumi Nr. 407 "Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu" (Spēkā no 17.12.2019)

Noteikumi Nr. 408 "Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem" (Spēkā no 17.12.2019)