Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Starptautiskie normatīvie akti

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā saistošie normatīvie akti

Finanšu darījumu darba grupa (FATF) rekomendācijas “Starptautiskie standarti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, kā arī terorisma un masveida iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanai”

ANO rezolūcija Nr.1267/1999, 15.10.1999.

ANO rezolūcija Nr.1373/2001, 28.09.2001.

ANO konvencija pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu –25.05.1994, ratificēts LR 11.05.1993.

Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apriti (Vīnes konvencija), 20.12.1998.

Starptautiskā Konvencija par cīņu pret terorisma finansēšanu Pieņemta ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 1999.gada 9.decembra rezolūciju Nr. 54/109

ANO konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību – 2000

Eiropas Padomes konvencija par terorisma apkarošanu – 27.10.1977

Eiropas Padomes konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju - 16.05.2005 (Varšavas konvencija)

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2015/849 – 20.05.2015 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (4.direktīva)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2018/843 30.05.2018, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to,  lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai,  un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (5.direktīva)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva – (ES) 2018/1673 – 23.10.2018 par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām (6.direktīva)

Eiropas Komisijas direktīva - 2006/70/EK - 01.08.2006, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz “politiski ietekmējamas personas” definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos

Eiropas Padomes lēmums – par naudas atmazgāšanu, identifikāciju, izsekošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu un instrumentu izņemšanu, iesaldēšanu un konfiscēšanu– 98/699/TI – 03.12.1998

Eiropas Padomes lēmums – par kārtību, kādā finanšu izlūkošanas vienības sadarbojas informācijas apmaiņas jomā – 200/642/JHA – 17.10.2000

Eiropas Padomes pamatlēmums – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju- 2001/500/TI – 26.06.2001

Eiropas Padomes kopīgā pozīcija – par īpašiem pasākumiem cīņai pret terorisma finansēšanu – 2001/931/KĀDP – 27.12.2001

Eiropas Padomes pamatlēmums – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju – 2005/212/TI – 24.02.2005

Eiropas Padomes pamatlēmums – par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālajām sankcijām – 2005/214/TI – 24.02.2005