Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Par iestādi

Finanšu izlūkošanas dienesta institucionālās sadarbības shēma skatāma šeit

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas veic aizdomīgu darījumu kontroli un iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai.

Finanšu izlūkošanas dienesta darbības mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Ministru kabinets Finanšu izlūkošanas dienesta institucionālo pārraudzību īsteno ar iekšlietu ministra starpniecību.

Finanšu izlūkošanas dienesta pienākumi:

 1. saņemt, apkopot, uzglabāt un analizēt likuma subjektu ziņojumus, kā arī citā veidā iegūto informāciju, lai konstatētu, vai šī informācija var būt attiecināma uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu, vai citu ar to saistītu noziedzīgu nodarījumu;

 2. sniegt izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai;

 3. analizēt sniegto ziņojumu kvalitāti, to izmantošanas efektivitāti un informēt par to likuma subjektus;

 4. veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šādu darbību mēģinājuma paņēmienu analīzi un izpēti, pilnveidot šādu darbību aizkavēšanas un atklāšanas metodes;

 5. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPF) likumā noteiktajā kārtībā sadarboties ar starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;

 6. sniegt uzraudzības un kontroles institūcijām informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanas, legalizācijas un terorisma finansēšanas raksturīgākajiem paņēmieniem un vietām, lai tiktu veiktas darbības, kas samazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas iespējas, nodrošināt uzraudzības un kontroles institūciju darbinieku apmācību jautājumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;

 7. sniegt likuma subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām NILLTPF likuma 4.panta ceturtajā daļā minēto informāciju un nodrošināt tās atjaunināšanu;

 8. pēc uzraudzības un kontroles institūciju pieprasījuma atbilstoši to kompetencei sniegt ziņas par NILLTPF likuma subjektu ziņojumu statistiku, kvalitāti un izmantošanas efektivitāti;

 9. ņemot vērā Finanšu izlūkošanas dienesta rīcībā esošo informāciju, sniegt NILLTPF likuma subjektiem, uzraudzības un kontroles institūcijām, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm un prokuratūrai rekomendācijas, lai samazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas iespējas;

 10. publicēt informāciju par Finanšu izlūkošanas dienesta darba rezultātiem, norādot iepriekšējā gada laikā izmeklēto gadījumu un kriminālvajāšanai nodoto personu skaitu, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas noziedzīgiem nodarījumiem notiesāto personu skaitu, apturēto un konfiscēto līdzekļu apjomu;

 11. analizēt NILLTPF novēršanu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus šo normatīvo aktu pilnveidošanai, organizēt un veikt NILLTPF risku novērtēšanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus šo risku līmeņa mazināšanai;

 12. informēt uzraudzības un kontroles institūcijas par atklātajiem likuma subjektu pieļautajiem NILLTPF likuma prasību pārkāpumiem;

 13. apkopot un iesniegt Finanšu izlūkošanas dienesta Konsultatīvajai padomei NILLTPF likuma 46.panta pirmās daļas 8.punktā minēto statistisko informāciju.

Finanšu izlūkošanas dienesta tiesības:

 1. NILLTPF likumā noteiktajos gadījumos dot rīkojumu likuma subjektam apturēt darījumu vai noteikta veida debeta operācijas klienta kontā;

 2. NILLTPF likumā noteiktajos gadījumos dot rīkojumu valsts informācijas sistēmas pārzinim vai vērsties zemesgrāmatu nodaļā ar lūgumu veikt pasākumus, lai nepieļautu līdzekļu pārreģistrāciju;

 3. dot norādījumu likuma subjektiem par klienta identifikācijas un izpētes gaitā iegūto dokumentu glabāšanas termiņa pagarināšanu;

 4. pieprasīt un saņemt informāciju no likuma subjektiem, valsts institūcijām, kā arī no atvasinātām publiskām personām un to institūcijām;

 5. sniegt informāciju pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, tiesai, uzraudzības un kontroles institūcijām;

 6. apmainīties ar informāciju ar ārvalstu institūcijām, kuru pienākumi ir līdzīgi Finanšu izlūkošanas dienesta pienākumiem.

Lai sekmētu Finanšu izlūkošanas dienesta darbību un koordinētu tā sadarbību ar pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru, tiesu un NILLTPF likuma subjektiem, ir izveidota Finanšu izlūkošanas dienesta Konsultatīvā padome. Padomes sēdes sasauc un vada, kā arī to darba kārtību nosaka Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks.

Finanšu izlūkošanas dienesta juridisko statusu, tiesības, pienākumus un darbības principus nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

 


Finanšu izlūkošanas dienesta Nolikums


Finanšu izlūkošanas dienesta Ētikas kodekss 


Finanšu izlūkošanas dienesta Komunikācijas principi  


Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts Finanšu izlūkošanas dienestā


Par Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) atlīdzību

Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieku atalgojums pa amatu grupām

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā