Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Viegli lasīt

Kas ir Finanšu izlūkošanas dienests?

Finanšu izlūkošanas dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Kas ir Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks?

Finanšu izlūkošanas dienestu vada un pārstāv tā priekšnieks. Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieku pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem amatā ieceļ Saeima.Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece kopš 2018.gada 1.jūnija ir Ilze Znotiņa.

Kādas ir Finanšu izlūkošanas dienesta funkcijas?

Finanšu izlūkošanas dienests pilda Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILL/TF) likumā noteiktās funkcijas - veic neparastu un aizdomīgu darījumu kontroli un iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai.

Kas ir noziedzīgi iegūti līdzekļi?

Ar terminu “noziedzīgi iegūti līdzekļi” saprot Kriminālprocesa likumā lietoto terminu "noziedzīgi iegūta manta, arī finanšu līdzekļi". Līdzekļi ir atzīstami par noziedzīgi iegūtiem:
        1.  ja personas īpašumā vai valdījumā tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā;
        2.  citos Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos.

Par noziedzīgi iegūti līdzekļi ir arī manta, kuras vērtība nav samērīga ar personas likumīgiem ienākumiem un persona nepierāda, ka manta ir iegūta likumīgā ceļā, tāpat par noziedzīgi iegūtu mantu var atzīt arī mantu, kas pieder personai, kura:
      izdarījusi noziegumu, kas pēc sava rakstura ir vērsts uz materiāla vai citāda labuma gūšanu;
      ir organizētas grupas dalībnieks vai atbalsta to;
      ir saistīta ar terorismu.

Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir šādas darbības:

  1. noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un ja šīs darbības veiktas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības;

  2. noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšana vai maskēšana, apzinoties (vai apzināti pieļaujot), ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti;

  3. citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai to realizēšana, apzinoties (vai apzināti pieļaujot), ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija par tādu ir atzīstama neatkarīgi no tā, vai konstatēts, konkrēti no kura noziedzīgā nodarījuma līdzekļi ir iegūti. Ja Krimināllikumā paredzētais noziedzīgais nodarījums, kura rezultātā tieši vai netieši ir iegūti šādi līdzekļi, ticis izdarīts ārpus Latvijas Republikas teritorijas un noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vietā par to ir paredzēta kriminālatbildība.

Kas ir terorisms?

Atbilstoši Krimināllikumam par terorismu iespējams uzskatīt – spridzināšanu; dedzināšanu; kodolķīmisko, ķīmisko, bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas ieroču lietošanu; masveida saindēšanu; epidēmiju, epizootiju izplatīšanu; personas nolaupīšanu; ķīlnieku sagrābšanu; gaisa, sauszemes vai ūdens transportlīdzekļu sagrābšanu vai citādas darbības, ja tās veiktas nolūkā iebiedēt iedzīvotājus vai piespiest valsti, tās institūcijas vai starptautiskas organizācijas izdarīt kādu darbību vai atturēties no tās, vai kaitēt valsts, tās iedzīvotāju vai starptautiskas organizācijas interesēm.

Kas ir terorisma finansēšana?

Terorisma finansēšana ir jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tieša vai netieša vākšana vai nodošana ar mērķi tos izmantot vai zinot, ka tie tiks pilnīgi vai daļēji izmantoti, lai veiktu terorisma darbības. Terorisma finansēšana ir arī jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai mantas nodošana teroristu grupas vai atsevišķa terorista rīcībā.

Kas ir proliferācija?

 Teminu "proliferācija" vai "proliferācijas finansēšana" ir darbības, kuras saistītas ar tādu līdzekļu nodrošināšanu vai finanšu pakalpojumu sniegšanu, kuras pilnīgi vai daļēji tiek izmantotas kodolieroču, ķīmisko vai bioloģisko ieroču un to piegādes līdzekļu, kā arī saistīto materiālu (ieskaitot abas tehnoloģijas un divējāda lietojuma preces, kas tiek izmantotas nelikumīgiem mērķiem) ražošanai, iegādei, iegūšanai īpašumā, izstrādei, eksportam, pārkraušanai, tirdzniecības starpniecībai, transportēšanai, pārsūtīšanai, izejvielu uzkrāšanai vai izmantošanai, izdarot valsts tiesību aktu pārkāpumus vai attiecīgos gadījumos nepildot piemērojamās starptautiskās saistības.

Kas draud noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma vai terorisma finansēšanas gadījumā?

Personai, kura veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu, terorisma finansēšanu vai proliferācijas finansēšanu, draud kriminālatbildība likumā noteiktajā kārtībā.

Kā paziņot Finanšu izlūkošanas dienestam par iespējamu noziedzīgu nodarījumu?

Paziņot Finanšu izlūkošanas dienestam par iespējamu noziedzīgu nodarījumu var izdarīt kādā no šiem veidiem:

Kur atrodas Finanšu izlūkošanas dienests?

Finanšu izlūkošanas dienests atrodas Rīgā, Raiņa bulvārī 15 (ieeja no pagalma).

Mums var piezvanīt pa tālruni: 67044430