Darbību regulējošie tiesību akti


Finanšu izlūkošanas dienesta darbību regulējošie Latvijas Republikas normatīvie akti

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
 

Likums „Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret terorismu finansēšanu”
 

Noteikumi Nr. 408 "Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem"
 

Noteikumi Nr. 407 "Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu" 

 


 

Starptautiskie tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2018/843 30.05.2018, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to,  lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (5. direktīva)
 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2015/849 – 20.05.2015 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (4. direktīva)
 

Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomendācijas (Valsts valodas centra 2019.gada tulkojums). 

Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomendācijas (angļu valodā, atjauninātas 2020.gada oktobrī)