Publicēta Finanšu izlūkošanas dienesta stratēģija 2023. - 2027. gadam

16.02.2023

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir sagatavojis darbības stratēģiju 2023. - 2027. gadam, nosakot skaidras, paredzamas un izmērāmas FID stratēģiskās prioritātes, mērķus, galvenos snieguma rādītājus un to sasniedzamās skaitliskās vērtības. Stratēģijā definēta dienesta misija, vīzija un vērtības, kā arī izvirzītas piecas FID stratēģiskās prioritātes un ar tām saistītie apakšmērķi.

FID misija ir sargāt valsti un iedzīvotājus no finanšu sistēmas noziedzīgas izmantošanas. Vīzija - Latvija ir starptautisks līderis cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu (NILLTPF), nodrošinot finanšu sistēmas drošību un integritāti. FID darbs balstīts četrās galvenajās vērtībās - sadarbībā, izcilībā, uzticamībā un samērīgumā.

Stratēģiskā prioritāte Nr. 1 - Veicināt efektīvu un lietderīgu finanšu izlūkdatu izmantošanu cīņai ar NILLTPF , regulāri novērtējot vietējos un ārvalstu riskus, tos prioritizējot un vadot efektīvu NILLTPF novēršanu un apkarošanu.

 

Stratēģiskā prioritāte Nr. 2 - Vadīt inovatīvu un proaktīvu starpiestāžu un privātā sektora sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī, lai efektīvāk atklātu, novērstu un apkarotu finanšu noziegumus.

 

Stratēģiskā prioritāte Nr. 3 - Veicināt izpratni par NILLTPF un finanšu noziegumu apkarošanu un tās nozīmi.

 

Stratēģiskā prioritāte Nr. 4 - Nodrošināt to, ka Latvija saglabā un uzlabo augstu atbilstību starptautiskajiem NILLTPF standartiem, kas stiprina valsts reputāciju un starptautisko konkurētspēju.

 

Stratēģiskā prioritāte Nr. 5 - FID ir moderna un droša darba vieta, kas savā ikdienas darbā novērtē un ievēro vides, sociālos un pārvaldības jautājumus. FID ir prognozējamas darba plūsmas un augsta iekšējo darba procesu efektivitāte.

 

Stratēģijas izstrādes procesā par pamatu ņemti iepriekšējā perioda stratēģijas novērtēšanas rezultāti, tostarp svarīgāko FID sadarbības partneru atgriezeniskā saite par dienesta darbu, nodrošinot institūcijas darbības pēctecību. Vienlaikus ņemta vērā arī orientācija uz nākotni – spēja paredzēt un pielāgoties nākotnes izaicinājumiem un riskiem, vēlme uzlabot snieguma rezultātus un efektivitāti. Plašāka informācija pieejama FID stratēģijā. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta stratēģija 2023. - 2027. gadam

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu

2024-07-03

Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu

Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas

2024-07-01

Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas