Privātuma politika

Pārzinis: Finanšu izlūkošanas dienests
Reģistrācijas Nr.: 40900025406
Kontaktinformācija:
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga LV-1050, Latvija
Tālrunis: 67044430
E-pasts: fid@fid.gov.lv

 

Finanšu izlūkošanas dienests veic fizisko personu datu apstrādi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem, normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem datu aizsardzības principiem.  

 

Finanšu izlūkošanas dienesta personas datu apstrādē ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), likumā “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – NILLTPFN likums) noteiktās informācijas, tajā skaitā personas datu aizsardzības prasības un informācijas izsniegšanas ierobežojumus, tostarp minētajos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus datu subjektam. 

 

Finanšu izlūkošanas dienests respektē personas privātumu un fizisku personu datus apstrādā tikai normatīvajos aktos noteiktā mērķa sasniegšanai un tikai tādā apjomā, cik daudz tas ir nepieciešams konkrētajam datu apstrādes nolūkam, kā arī neizpauž personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Finanšu izlūkošanas dienests īsteno nepieciešamās tehniskās un organizatoriskās prasības attiecīgās informācijas kategorijas datu aizsardzībai, nodrošinot atbilstošu un pietiekamu aizsardzības līmeni fizisko personas datu apstrādei, kā arī ievēro normatīvajos aktos noteiktos personas datu glabāšanas ierobežojumus un veic datu pseidonimizēšanu vai iznīcināšanu (dzēšanu) pēc tam, kad ir sasniegts mērķis, kādam dati tika apstrādāti vai iestājies normatīvajos aktos noteiktais glabāšanas termiņš. 


Finanšu izlūkošanas dienests veic personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:

1. Aizdomīgu darījumu, sliekšņu deklarāciju un citas saņemtās informācijas apstrāde ar mērķi novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai.

 

Datu apstrādes juridiskais pamats 

Likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 2. panta 1. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 50. panta pirmā daļa, 51. pants, 62. pants. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Pamatojoties uz likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 12. pantu, kā arī saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.2 panta otrajā daļā un 53. panta trešajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, datu subjektam ir liegtas tiesības saņemt informāciju par viņa personas datiem, kas tiek apstrādāti minētā nolūka sasniegšanai. 

 

Iespējamie datu saņēmēji    

Finanšu izlūkošanas dienests personas datus ir tiesīgs izsniegt tikai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajām institūcijām, un tieši: minētā likuma subjektiem, uzraudzības un kontroles institūcijām, valsts drošības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, Valsts ieņēmumu dienestam, prokuratūrai, tiesai, īstenojot starptautisko sadarbību  – starptautiskajām un  ārvalstu sadarbības institūcijām, kuru pienākumi pēc būtības ir līdzīgi Finanšu izlūkošanas dienesta pienākumiem.

Finanšu izlūkošanas dienests minētā nolūka nodrošināšanai fizisko personu datus glabā vismaz 5 gadus, līdz tiek sasniegts datu apstrādes mērķis. Personas dati, kas nav nepieciešami konkrēta mērķa sasniegšanai, tiek dzēsti.     

 

2. Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieku un apmeklētāju fiziskās drošības nodrošināšana, tajā skaitā nodrošinot informācijas resursu un īpašuma aizsardzību.

 

Datu apstrādes juridiskais pamats   

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) un e) apakšpunkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta trešā daļa, Ministru kabineta 2005. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 280 “Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām” u.c.

 

Iespējamie datu saņēmēji        

Pilnvaroti Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki, datu subjekts par sevi, valsts drošības un izmeklēšanas iestādes saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
Videonovērošanas datu arhīvā datus glabā par laika posmu līdz trīs mēnešiem, piekļuves kontroles un apsardzes signalizācijas datu arhīvā par laika posmu līdz 24 mēnešiem.

 

3. Finanšu izlūkošanas dienesta dokumentu un arhīva pārvaldībai.

 

Datu apstrādes juridiskais pamats    

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) un e) apakšpunkts, Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Elektronisko sakaru likums, Elektronisko dokumentu likums, Dokumentu juridiskā spēka likums, Arhīvu likums, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”, Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumi Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” u.c.

 

Iespējamie datu saņēmēji     

Tiesību aizsardzības iestādes, pilnvaroti Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki, tiesa, prokuratūra, valsts pārvaldes institūcijas, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās uzraudzības un kontroles institūcijas un minētā likuma subjekti.

Minētā nolūka sasniegšanai datus uzglabā ilglaicīgi (atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam dokumentu un dokumentu veidu glabāšanas termiņam un sasniedzamajam apstrādes nolūkam).

 

4. Finanšu izlūkošanas dienesta personāla uzskaites un grāmatvedības nodrošināšana.

 

Datu apstrādes juridiskais pamats  

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) un e) apakšpunkts, kā arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts, likums “Par grāmatvedību”, Darba likums, likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Valsts civildienesta likums, Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums u.c.

 

Iespējamie datu saņēmēji        

Datu subjekts par sevi, pilnvaroti Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki, pilnvaroti Iekšlietu ministrijas darbinieki, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos – tiesībaizsardzības iestādes un valsts kontroles institūcijas.

Datus minētā nolūka sasniegšanai glabā ilglaicīgi (atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam un konkrētā datu veida nepieciešamībai); informācijai par ierēdņa vai darbinieka valsts civildienesta vai darba tiesisko attiecību gaitu – līdz normatīvajos aktos noteiktā glabāšanas termiņa beigām; informācija par pretendentiem uz vakantajiem ierēdņa vai darbinieka amatiem – 24 mēnešus.
 

5. Kvalitatīva konsultatīvas informācijas sniegšana, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta stacionāro tālruņu sarunu audio ierakstus.

 

Datu apstrādes juridiskais pamats

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. 

 

Iespējamie datu saņēmēji

Pilnvaroti Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki, tiesībaizsardzības iestādes, valsts kontroles (uzraudzības) institūcijas – normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Tālruņa sarunu ierakstus glabā 15 dienas. Gadījumā, ja rodas konfliktsituācija, sarunu ieraksti tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams situācijas atrisināšanai.

 

Publiskie pasākumi 

 

Finanšu izlūkošanas dienests ir atbildīgs par NILLTPFN likuma subjektu, NILLTPFN likumā noteikto uzraudzības un kontroles institūcijas pārstāvju un sabiedrības iesaisti - informēšanu un izglītošanu par sabiedrībai būtiskām aktualitātēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā, tajā skaitā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto labas pārvaldības principu un Finanšu izlūkošanas dienesta darbību sabiedrības interesēs. 


Finanšu izlūkošanas dienesta pasākumos var tikt veikta personas datu apstrāde, fotografējot vai filmējot pasākuma dalībniekus, kā arī iespējama plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, kas nodrošina pasākuma translāciju un tālāku atspoguļošanu, klātbūtne. Šādā gadījumā informācija par personas datu apstrādi tiks norādīta pie ieejas pasākumā un jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie pasākuma organizatoriem.


Finanšu izlūkošanas dienests informāciju par pasākuma dalībniekiem var izmantot:

  • lai nodrošinātu piekļuvi pasākuma norises vietai (vārds, uzvārds, iestādes vai uzņēmuma nosaukums, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese);
  • lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par iestādes darbību, personu fotoattēli vai videoieraksti, kas iegūti Finanšu izlūkošanas dienesta organizēto pasākumu laikā, var tikt publicēti dienesta tīmekļa vietnē, sociālās saziņas vietnēs un/vai citos Finanšu izlūkošanas dienesta izveidotajos materiālos.

 

Datu subjekta tiesības 


Informācijas, kas attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi, pieprasījuma gadījumā lūdzam vērsties Finanšu izlūkošanas dienestā, nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi: datu.aizsardziba@fid.gov.lv.

 

Ja uzskatāt, ka savstarpēji neesam spējuši atrisināt radušos jautājumu, ikvienai personai ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Iveta Grūberte
E-pasts: datu.aizsardziba@fid.gov.lv

 

Sīkdatnes


Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē, ja sīkdatne ir saglabāta, tā tiek nosūtīta atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus, ar mērķi uzlabot vietnes lietotāja ērtības. 

Sīkdatnes Jūs varat pārvaldīt un izdzēst, kā arī savā ierīcē vai pārlūkprogrammā bloķēt to izmantošanu. Tomēr šādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni.

Finanšu izlūkošanas dienests neizmanto sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, kā arī tīmekļa vietne nav tiešā veidā saistīta ar sociālās saziņas vietnēm. 

Informācija par lietotāja darbībām Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē tiek kopīgota ar analītikas rīkiem, kas apkopo informāciju un ļauj labāk izprast tīmekļa vietnes apmeklētāju vajadzības. Tādējādi sīkdatnes ļauj nodrošināt vietnes optimālo darbību, kā arī uzlabot vietnes saturu un kvalitāti. Ar sīkdatņu palīdzību tiek apkopota informācija par ierīces un operētājsistēmas aktīvāk apmeklētajām vietnes sadaļām, kā arī apmeklētāju ģeogrāfisko izvietojumu. Tāpat sīkdatnes ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējumu reizēs, lai katru reizi tie nebūtu atkārtoti jānorāda. 

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes, kas ir paredzētas, kā timekļa vietnes apmeklētāja, tā arī uzturētāja ērtībai.