Privātuma politika

Pārzinis: Finanšu izlūkošanas dienests
Reģistrācijas Nr.: 40900025406
Kontaktinformācija:
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga LV-1050, Latvija
Tālrunis: 67044430
E-pasts: fid@fid.gov.lv

 

Finanšu izlūkošanas dienests veic fizisko personu datu apstrādi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem, normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un saskaņā ar datu aizsardzības principiem, ko regulē normatīvie akti par fizisko personu datu aizsardzību. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta personas datu apstrādē ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), likumā “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – NILLTPFN likums) noteiktās informācijas, tajā skaitā personas datu, aizsardzības prasības un informācijas izsniegšanas ierobežojumus, tostarp minētajos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus datu subjektam. 

Finanšu izlūkošanas dienests respektē personas privātumu un fizisku personu datus apstrādā tikai normatīvajos aktos noteiktā mērķa sasniegšanai un tikai tādā apjomā, cik daudz tas ir nepieciešams konkrētajam datu apstrādes nolūkam. Finanšu izlūkošanas dienests neizpauž personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Tas īsteno nepieciešamās tehniskās un organizatoriskās prasības attiecīgās informācijas kategorijas datu aizsardzībai, nodrošinot atbilstošu un pietiekamu aizsardzības līmeni fizisko personas datu apstrādei. Dienests ievēro normatīvajos aktos noteiktos personas datu glabāšanas ierobežojumus un veic datu pseidonimizēšanu vai iznīcināšanu (dzēšanu) pēc normatīvajos aktos noteiktā glabāšanas termiņa beigām.

 

Finanšu izlūkošanas dienests veic personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:

  1. Aizdomīgu darījumu, sliekšņa deklarāciju un citas saņemtās informācijas apstrāde ar mērķi novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai.
  2.  Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieku un apmeklētāju fiziskās drošības nodrošināšana, tajā skaitā informācijas resursu un īpašuma aizsardzība.
  3.  Finanšu izlūkošanas dienesta dokumentu un arhīva pārvaldībai.
  4.  Finanšu izlūkošanas dienesta personāla uzskaites un grāmatvedības nodrošināšana.

Pamatojoties uz NILLTPFN likuma 52. panta otrajā daļā un 53. panta trešajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī saskaņā ar likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 11. panta ceturto daļu un 12. panta otro daļu datu subjektam ir liegtas tiesības saņemt informāciju par viņa personas datiem, kas tiek apstrādāti minētā nolūka sasniegšanai. 

 

Publiskie pasākumi 


Finanšu izlūkošanas dienests ir atbildīgs par NILLTPFN likuma subjektu, NILLTPFN likumā noteikto uzraudzības un kontroles institūcijas pārstāvju un sabiedrības iesaisti informēšanu un izglītošanu par sabiedrībai būtiskām aktualitātēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā, tajā skaitā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto labas pārvaldības principu un Finanšu izlūkošanas dienesta darbību sabiedrības interesēs.
Finanšu izlūkošanas dienesta pasākumos var tikt veikta personas datu apstrāde, fotografējot vai filmējot pasākuma dalībniekus. Ir iespējama plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, kas nodrošina pasākuma translāciju un tālāku atspoguļošanu, klātbūtne. Šādā gadījumā informācija par personas datu apstrādi tiks norādīta pie ieejas pasākumā. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie pasākuma organizatoriem.


Finanšu izlūkošanas dienests informāciju par pasākuma dalībniekiem var izmantot:

  • lai nodrošinātu piekļuvi pasākuma norises vietai (vārds, uzvārds, iestādes vai uzņēmuma nosaukums, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese);
  • lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par iestādes darbību, personu fotoattēli vai videoieraksti, kas iegūti Finanšu izlūkošanas dienesta organizēto pasākumu laikā, var tikt publicēti tā tīmekļa vietnē, sociālās saziņas vietnēs un/vai citos izveidotajos materiālos. 
     

Sīkdatnes


Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē, ja sīkdatne ir saglabāta, tā tiek nosūtīta atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus, ar mērķi uzlabot vietnes lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes, kas ir paredzētas, kā timekļa vietnes apmeklētāja, tā arī uzturētāja ērtībai.

Turpinot izmantot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot vietnes darbību un pieejamības pakalpojumu, kā arī lai analizētu tās datu plūsmu (pieslēguma laiku un ilgumu) un pielāgotu saturu, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Šīs sīkdatnes Jūs varat pārvaldīt un izdzēst, kā arī savā ierīcē vai pārlūkprogrammā bloķēt to izmantošanu. Tomēr šādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni.
 

Tehnoloģiskās sīkdatnes:
1)    3c7a1ef93e00cae4e8929b01e0605a16  - šī sīkdatne ir nepieciešama tīmekļa vietnes satura administratoriem.

Analītiskās sīkdatnes: 
2)    _gid – šī sīkdatne nepieciešama, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus un nejaušā kārtībā piešķirtu tiem identifikatorus; sīkdatnes darbības ilgums – 24 stundas no izveidošanas brīža;
3)    _ga – šī sīkdatne nepieciešama, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus; sīkdatnes darbības ilgums  – 2 gadus no izveidošanas brīža.
 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
Iveta Grūberte
E-pasts: datu.aizsardziba@fid.gov.lv

 

Datu subjekta tiesības 


Informācijas, kas attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi, pieprasījuma gadījumā lūdzam vērsties Finanšu izlūkošanas dienestā, nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi: datu.aizsardziba@fid.gov.lv.

Ja uzskatāt, ka savstarpēji neesam spējuši atrisināt radušos jautājumu, ikvienai personai ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011, e-pasts: info@dvi.gov.lv.