Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

PERSONAS DATU APSTRĀDE FINANŠU IZLŪKOŠANAS DIENESTĀ

Pārzinis:  Finanšu izlūkošanas dienests
Reģistrācijas Nr. 40900025406
Pārziņa kontaktinformācija:
Adrese: Raiņa bulv.15, Rīga LV-1050
Tālrunis: 67044430
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Finanšu izlūkošanas dienests veic fizisko personu datu apstrādi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 2.pantā noteiktā mērķa sasniegšanai un 50.panta pirmajā daļā noteiktās kompetences ietvaros, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 5.pantā ietvertajiem personas datu apstrādes principiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem.

Finanšu izlūkošanas dienests savā darbā ievēro Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās informācijas aizsardzības prasības un informācijas izsniegšanas ierobežojumus, tajā skaitā datu subjektam noteiktos ierobežojumus.

Finanšu izlūkošanas dienests respektē personas privātumu un fizisko personu datus apstrādā tikai normatīvajos aktos noteiktā mērķa sasniegšanai, minimālajā apmērā, kā arī nodrošina nepieciešamās tehniskās un organizatoriskās prasības, lai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam būtu nodrošināts attiecīgās informācijas kategorijas datu aizsardzības līmenis, tajā skaitā ievērojot likumā noteiktos datu izsniegšanas un glabāšanas ierobežojumus un veicot datu pseidonimizēšanu vai iznīcināšanu pēc likumā noteiktā glabāšanas termiņa beigām.

Finanšu izlūkošanas dienests veic personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:

 1. Neparastu un aizdomīgu darījumu un citas saņemtās informācijas apstrāde ar mērķi novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai.
  Datu apstrādes juridiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 50.panta pirmā daļa, 51.panta pirmā daļa.
  Iespējamie datu saņēmēji: Finanšu izlūkošanas dienests personas datus ir tiesīgs izsniegt tikai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likumā un saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām, un tieši: likuma subjektiem, valsts drošības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, Valsts ieņēmumu dienestam prokuratūrai, tiesai; starptautiskās sadarbības ietvaros – starptautiskajām un ārvalstu sadarbības institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.
  Datu glabāšanas ilgums: vismaz 5 gadi. Pēc izvērtējuma termiņš var tikt pagarināts.
  Atruna: Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 52.panta otro daļu un Personas datu apstrādes likuma 27.panta pirmo daļu, datu subjektam ir liegtas tiesību saņemt Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15.pantā noteikto informāciju, ja personas dati tiek apstrādāti šajā punktā minētā nolūka sasniegšanai.
 2. Finanšu izlūkošanas dienesta apmeklētāju un darbinieku fiziskās drošības nodrošināšana, izmantojot videonovērošanas sistēmas kameru ierakstus, kā arī piekļuves kontroles sistēmā un apsardzes signalizācijas sistēmā uzkrātos datus, lai novērstu nepiederošu personu nekontrolētu iekļūšanu Finanšu izlūkošanas dienesta telpās, tajā skaitā nodrošinot informācijas resursu un īpašuma aizsardzību.
  Datu apstrādes juridiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53.panta trešā daļa, Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumi Nr.280 “Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām” u.c.
  Iespējamie datu saņēmēji: pilnvaroti Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki, datu subjekts par sevi, valsts drošības un izmeklēšanas iestādes saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
  Datu glabāšanas ilgums: videonovērošanas datu arhīvā - trīs mēneši; piekļuves kontroles un apsardzes signalizācijas datu arhīvā par laika posmu līdz 24 mēnešiem.
 3. Finanšu izlūkošanas dienesta dokumentu un arhīva pārvaldības nodrošināšana.
  Datu apstrādes juridiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkts – lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, sabiedrības interesēs vai īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Elektronisko sakaru likums, Elektronisko dokumentu likums, Dokumentu juridiskā spēka likums, Arhīvu likums, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” u.c.
  Iespējamie datu saņēmēji: tiesību aizsardzības iestādes, tiesa, prokuratūra, pilnvaroti Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki, citas valsts institūcijas.
  Datu glabāšanas ilgums: ilglaicīgi (atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam dokumentu un dokumentu veidu glabāšanas termiņam un sasniedzamajam apstrādes nolūkam).
 4. Finanšu izlūkošanas dienesta personāla uzskaites un grāmatvedības nodrošināšana.
  Datu apstrādes juridiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkts – lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, sabiedrības interesēs vai īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkts a) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta a) un b) apakšpunkts, likums “Par grāmatvedību”, Darba likums, likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Valsts civildienesta likums, Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums u.c.
  Iespējamie datu saņēmēji: ddatu subjekts par sevi, pilnvaroti Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki, pilnvaroti Iekšlietu ministrijas darbinieki, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos – izmeklēšanas iestādes un valsts kontroles institūcijas.
  Datu glabāšanas ilgums: ilglaicīgi (atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam un konkrētā datu veida nepieciešamībai); informācijai par ierēdņa vai darbinieka valsts civildienesta vai darba tiesisko attiecību gaitu – līdz normatīvajos aktos noteiktā glabāšanas termiņa beigām.

Finanšu izlūkošanas dienestā ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība Finanšu izlūkošanas dienestā”, kas ietver Finanšu izlūkošanas dienesta nodarbināto tiesības un pienākumus datu aizsardzības jomā, rīcības kārtību datu aizsardzības pārkāpuma izmeklēšanā, novēršanā un uzraudzības iestādes informēšanā, kā arī datu apstrādes iekārtās esošās informācijas dzēšanas un/vai informācijas pseidonimizēšanas kārtību.

PUBLISKIE PASĀKUMI

Finanšu izlūkošanas dienests rūpējas par sabiedrības iesaisti un informēšanu par sabiedrībai būtiskām aktualitātēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un vispārējā drošības jomā , ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto labas pārvaldības principu, kā arī nodrošinot sabiedrības izglītošanu Finanšu izlūkošanas dienesta organizētos semināros, sanāksmēs un konferencēs.

Finanšu izlūkošanas dienesta pasākumos var tikt veikta personas datu apstrāde, fotografējot vai filmējot pasākuma dalībniekus, kā arī iespējama plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, kas nodrošina pasākuma translāciju un tālāku atspoguļošanu (bet ne tikai), klātbūtne. Šādā gadījumā informācija par datu apstrādi tiks norādīta pie ieejas pasākumā un jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie pasākuma organizatoriem.

SĪKDATNES

Mēs neizmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, kā arī tīmekļa vietne nav tiešā veidā saistīta ar sociālo saziņas līdzekļu vietnēm. Savukārt informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, mēs kopīgojam ar analītikas rīkiem, kas apkopo informāciju un ļauj mums labāk izprast jūsu vajadzības, lai nodrošinātu vietnes optimālu darbību.

Tiesības iesniegt sūdzību

Jautājumu vai iebildumu, kas attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi, gadījumā lūdzam vērsties Finanšu izlūkošanas dienestā, nosūtot Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā sagatavotu iesniegumu uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
Ja uzskatāt, ka savstarpēji neesam spējuši atrisināt radušos jautājumu, ikvienai personai ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .